در پی به آتش کشیدن کنسولگری ایران در بصره شایعتی پیرامون این موضوع شکل گرفت.